ul. Harcerska 31, 43-436 Górki Wielkie
tel. 33 858 72 00
email: wicedyrektor.jaworze@zss.skoczow.pl

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szkolaprzyszpitalna-gorkiwielkie.com.pl/

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-09

Oświadczenie sporządzono: 2023-02-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– obrazy nie posiadają opisów alternatywnych,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

– część stron nie posiada odpowiednich kontrastów,

– ramka zaznaczania (focus) nie wszędzie jest widoczna,

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-10

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 10 lutego 2023 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wicedyrektor szkoły wicedyrektor.jaworze@zss.skoczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (33) 8587200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,

wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://bip.brpo.gov.pl/pl.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Górkach Wielkich, ul. Harcerska 31

Opis dostępności wejścia do budynku

Szkoła jest umiejscowiona w 2 budynkach w tej samej lokalizacji.

budynek główny posiada dwa wejścia. Wejście główne bez bariery, po wejście do budynku schody. Wejście z tyłu budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Szkoła umiejscowiona jest na jednym piętrze -II piętro. W szkole osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód pod warunkiem, że pokona barierę, o której mowa w podpunkcie a).

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Budynek wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnię czy platformę oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych na korytarzach lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie ośrodka znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Kontakt

Adres: ul. Harcerska 31
43-436 Górki Wielkie